Tin tức chung

 
 
Picture of admin HDC
Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ:
by admin HDC - Tuesday, 14 June 2022, 3:52 PM
 

Danh sách kết quả thi Kỹ năng bổ trợ: (Mọi khiếu lại, thắc mắc về kết quả thi chỉ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả thi, Sinh viên nhận Chứng chỉ tại Phòng Đào tạo hoặc Phòng Công tác HSSV của trường mình)

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Nhân văn 2 cấu phần (đợt học tháng 4-5-6/2022)

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên đợt thi ngày 05/6/2022

 - Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH-NV, đợt thi ngày 15/5/2022

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên, Công nghệ, Quốc tế đợt thi ngày 24/4/2022

- Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên đợt thi ngày 09/4/2022

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, Nhân văn, Quốc tế thi ghép đợt thi ngày 09/4/2022

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 07/11/2021

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên, Công nghệ, thi ghép đợt thi ngày 27/9/2021

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Nhân văn 2 cấu phần (đợt học tháng 8-9/2021).

 - Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH XH và Nhân văn, đợt thi ngày 04/09/2021

 - Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH KH Tự nhiên đợt thi ngày 18/7/2021

 - Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Khoa Quốc tế, đợt thi ngày 17/7/2021

 - Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH-NV, đợt thi ngày 17/7/2021

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Quốc tế, đợt thi ngày 03/7/2021

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 04/7/2021

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Nhân văn 2 cấu phần (đợt thi tháng 7/2021).

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên 2 cấu phần (đợt thi tháng 4, 7/2021).

 - Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên, đợt thi 13, 14, 15, 16/04/2021.

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Y Dược, đợt thi ngày 03/4/2021

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Quốc tế, đợt thi ngày 26-27/12/2020

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH và Nhân văn (đợt học tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 năm 2020)

 - Kết quả thi bổ sung, thi lại Kỹ năng bổ trợ Khoa Luật, đợt thi ngày 26/9/2020

 - Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH XH và Nhân văn, đợt thi ngày 18-19/7/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Luật, đợt thi ngày 08-12/7/2020

 - Kết quả Tổng hợp Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH XH và Nhân văn, đợt tháng 2 - 5/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Quốc tế, đợt thi bổ sung ngày 21/6/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi bổ sung ngày 21/6/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 31/5 và 07/6/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Quốc tế, đợt thi ngày 23/5/2020

 - Kết quả thi cấu phần trực tuyến Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH XH và Nhân văn, đợt thi ngày 24/5/2020

 - Kết quả thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 04/01/2020

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH Công nghệ, đợt thi ngày 01/12/2019

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên, Công nghệ, K. Quốc tế (đợt thi ngày 02-04/10/2019)

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH và Nhân văn (đợt học tháng 5, 6, 7 năm 2019)

 - Kết quả thi lại, thi bổ sung Kỹ năng bổ trợ ngày 20/4/2019.

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Khoa Luật năm 2019

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KH Tự nhiên đợt học tháng 1,2,3 năm 2019

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH và Nhân văn đợt học tháng 1,2,3 năm 2019

 - Kết quả thi Kỹ năng bổ trợ Trường ĐH KHXH và Nhân văn đợt học tháng 6,7,8 năm 2018